Ἀνακοινώσεις - Announcements

 

 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011- JULY 8th 2011

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ
CANCELLATION OF COMMUNION WITH MILAN SYNOD
metropolitan evlogios

Εὑρισκόμεθα εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν νά ἀνακοινώσωμεν ἐπισήμως, τήν διακοπήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας μετά τῆς Συνόδου τοῦ Μιλάνου τοῦ Μητροπολίτου Εὐλογίου, ἐξαιτίας τῶν λίαν προκλητικῶν δημοσιευμάτων τῆς προειρημένης Συνόδου εἰς τό Διαδίκτυον, εἰς τά ὀποία ἐξαίρεται τό Οἰκουμενιστικό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καί διακηρύττεται ἡ Κοινωνία τῆς Συνόδου τοῦ Μιλάνου μέ αὐτό.
Αὕτη ἡ πτῶσις πίστεως προεξένησε μεγίστην θλίψιν εἰς τάς καρδίας μας, δεδομένου ὅτι πολύ ἐκτιμοῦμε τούς μέχρι πρότινος ὁμολογιακούς ἀγῶνας τοῦ Μητροπολίτου κ. Εὐλογίου. Δυστυχῶς, ἄνθρωποι ἀσεβεῖς φαίνεται ὅτι δρομολογοῦν τήν πορείαν τῆς μέχρι πρότινος Παραδοσιακῆς καί πάνυ ἐκτιμητέας Συνόδου τοῦ Μιλάνου, ὁδηγώντας την ὡσάν κυνάριον «ἐπί τόν ἴδιον ἐμετόν».
Προσευχόμεθα ἐξ ὅλης καρδίας, Κύριος ὁ Θεός νά φωτίση τόν Μητροπολίτην Εὐλόγιον, ἀναμιμνήσκων εἰς αὐτόν τήν μέχρι τώρα θαυμαστή ἱστορίαν καί παρουσίαν του. ΑΜΗΝ!
Διά τοῦ (πικροῦ) λόγου τό ἀληθές, ἀναδημοσιεύομεν τά κατάπτυστα δημοσιεύματα.


We are in the sad position to announce officially the CANCELLATION OF COMMUNION WITH THE SYNOD OF MILAN , OF METROPOLITAN EVLOGHIOS. The reason for this, is the unspeakable publications made in the Internet by the Synod of Milan, in which the Ecumenistic Moscow Patriarchate is glorified and the Communion between Synod of Milan and this Ecumenistic Patriarchate is announced.
This great fall, caused equally great grief in our hearts, because we love and esteem the struggles on behalf of Genuine Orthodoxy, of Metropolitan sr. Evloghios. Unfortunately, it seems that mindless people misguide this outrageous course, leading the former Traditional Synod of Milan like a puppy to its own vomit.
We do pray with all our hearts, that our dear Lord will illuminate the mind of Metropolitan Evloghios, reminding him his great history and presence. AMEN!
As a bitter proof, we re-publish those disgusting publications.

 

bishop abondio

Μία ἐκ τῶν ἀναρτηθέντων εἰς τήν Προσωπόβιβλον (Facebook) φωτογραφιῶν,
ἀναγράφουσα διά χειρός τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Ἀβοντίου: «Μακροημέρευσις εἰς τήν Ἁγιότητά του τόν Πατριάρχην Κύριλλον».
One of the uploaded photos in the Facebook account of the Milanese Synod
bearing a scripture, by the hand of Vicar Bishop Avondio, saying: "Long live to His Holiness the Patriarch Kyril".

bishop avondio

Ἑτέρα φωτογραφία ἀναγράφουσα διά χειρός Ἀβοντίου:
«Ὁ Πατριάρχης πού ἀγαπᾶ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας»...
Another photo, scripted by the hand of Avondio, declaring:
"The Patriarch who loves the Church of Christ and the unity of Orthodoxy"...

bishop avondio

Ἑτέρα φωτογραφία, ἀναγράφουσα διά χειρός Ἀβοντίου:
«Ὁ ἅγιος (!!!) Πατριάρχης Μόσχας, ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης Κύριλλος»
Another photo, scripted by the hand of Avondio, saying:
"The saint (!!!) Patriarch of Moscow, His Holiness Kyril".

bishop avondio

Ἡ ἔγγραφος ὁμολογία διά χειρός Ἀβοντίου, τῆς προδοσίας τῆς Γνησιότητος
καί τῆς «ἐπιστροφῆς στήν Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας»
The admission by the hand of Avondio, of the treason of Genuicity
and the "return to Mother Russian Church"....


 

 

 

 

 

 

 

 

(ἑπόμενη σελίδα- next page)